fotoalbum

Home » fotoalbum » Vogels
reiger

Blauwe reiger - Ardera cinerea

Deze (schuwe) blauwe reiger komt nu en dan op bezoek bij de tuinvijver, op zoek naar vissen of kikkers. Om dat te voorkomen kan je de vijver afmaken met nylondraden, maar ik vind dat niet mooi. Ik gun de reiger zijn visje...

boomklever

Boomklever - Sitta europaea

Boomklevers zijn fraaie vogels, met een stevig postuur, een forse snavel en een korte staart, die zowel met de kop omhoog als omlaag langs stammen en takken kan klauteren. Het zijn vogels van bossen, parken en tuinen met veel loofhout. De adulte vogels zijn standvogels, maar jonge vogels zwerven soms over kleine afstanden uit. Onderstaande foto's zijn niet van de beste kwaliteit ; als het vogeltje zich nog laat zien komen er beslist nog betere foto's.

boomkruiper

Boomkruiper - Certhia brachydactyla

De boomkruiper is een standvogel. Boomkruipers klimmen, ondersteund door hun staartpen, omhoog langs stammen en takken. Ze kunnen niet omlaag kruipen. Op slaapplaatsen kruipen ze in groepjes bij elkaar, om geen warmte te verliezen.

bosduif

Bosduif / houtduif - Columba palumbus

Standvogel. De vogel is een cultuurvolger. Broedt in bomen. In de winter zoeken ze naar achtergebleven graan op de velden, soms in heel grote aantallen.

eenden

Eenden onbekend

Deze overvliegende eenden kunnen niet verder gedetermineerd worden.

ekster met gekwetste poot

Ekster - Pica pica

Standvogel. Maken ronde overdekte takkennesten hoog in de boom. Komt vrij veel voor, ook in bebouwd gebied. Eten insecten, regenwormen en aas. Soms stelen ze ook eieren, of pakken zelfs jonge vogels. Heeft het regelmatig aan de stok met de zwarte kraaien in de omgeving.

fazant hen

Fazant - Phasianus colchicus

Komt voor in akkerland en grasland. Vinden hun voedsel hoofdzakelijk op de grond, bestaande uit plantenzaden, scheuten, wormen en insecten. Onderstaande foto's geven een vrouwtje weer. Mogelijk was het exemplaar gekweekt, want het was niet schuw.

vlaamse gaai

Gaai - Garrulus glandarius

De gaai, ook wel Vlaamse gaai genoemd, of schreeuwekster of meerkol, is een opvallend gekleurde kraaiachtige. De gaai is 32 tot 35 cm lang. Voedsel vindt de gaai in bomen en struiken, in de lucht en op de grond; het betreft een breed spectrum van dierlijk en plantaardig dieet: insecten en ongewervelden (waaronder veel plaagdieren), eikels, beukennootjes, hazelnoten en andere zaden en noten, vruchten als bramen, kersen, frambozen en lijsterbessen. Ook kleine of jonge zangvogels en eieren behoren tot het dieet, evenals kleine knaagdieren. Met de sterke snavel hakt de gaai gaten in harde omhulsels als slakkenhuizen, notendoppen en eierschalen en doorwoelt hij bodem, dierenpoep en menselijk afval. De gaai is vrij schuw, vandaar de foto's, die helemaal niet geslaagd zijn. Misschien luk ik er wel in om nog betere foto's te maken om die te publiceren.

goudhaan

Goudhaantje - Regulus regulus

Het goudhaantje is het kleinste vogeltje van Europa, weegt maar 5 gram. Meestal te vinden in naaldbomen, die afgezocht worden naar kleine insecten en spinnen, zoals op de foto's goed te zien is..

groene specht

Groene specht - Picus viridis

Standvogel. Hakt zijn nestholte liefst uit in vermolmd hout. Bij het voedsel zoeken heeft hij een grote voorkeur voor mieren (in plaats van zoals andere spechten in bomen te hakken), en komt dan in de grond wroeten, zelfs als die bedekt is met sneeuw. In de zomer moeilijker te fotograferen dan in de winter.

groenling

Groenling - Chloris chloris

Standvogel. Leeft in bosjes, parken en tuinen. In het voorjaar zoekt het vrouwtje een geschikte nestplaats. Zij bouwt het nest. Jongen worden door beide ouders gevoerd, eerst bladluizen, later zaden (voorgeweekt in de krop van de oudervogel). In mijn tuin slechts zeer sporadisch te zien.

grote bonte specht

Grote bonte specht - Dendrocopos major

Standvogel. Komt voor in bossen, parken en tuinen. Zeer veelzijdig in voeding. In het voorjaar vooral insecten, maar probeert ook eieren en jongen van andere vogels te roven. In het najaar zaden, vooral van naaldbomen, maar ook allerlei noten. Op de foto's lege hazelnoten, maar ook een spechtensmidse ; de specht klemt een noot in een boomspleet, om ze dan te kunnen stukhameren.

heggenmus

Heggenmus - Prunella modularis

Standvogel. Komt voor in open bossen met struiken, heggen, parken en tuinen. Scharrelen goed verstopt in het kreupelhout rond. In de broedtijd hebben mannetjes en vrouwtjes een eigen territorium. Afhankelijk van de overlapping, kan een mannetje meerdere vrouwtjes hebben, en een vrouwtje een tot twee mannetjes.

houtsnip

Houtsnip - Scolopax rusticola

Deze 33 tot 38 cm lange vogel is de grootste snipachtige van Nederland. Hij leeft een schuw en stil leven. Tot op het laatste moment blijft hij zitten, om dan opeens vlak voor de voeten op te schieten en met grote haken weg te vliegen. Hij laat zich niet vaak zien of horen, alleen tijdens het broedseizoen komt hij wat vaker tevoorschijn, ook tijdens de schemering en 's nachts. Het voedsel bestaat uit wormen, rupsen, sprinkhanen en andere insecten.In Houtsnippen worden bij ons het hele jaar aangetroffen. Deze vogel leeft vooral in naald- en loofbossen. De vogel op de foto werd dood gevonden in de voortuin.

mus vrouw

Huismus - Passer domesticus

Standvogel. Komt voor in steden en dorpen. Nestelen bij voorkeur in holle ruimten van huizen en gebouwen, bij voorkeur met verschillende koppels in kleine kolonies, soms met gemeenschappelijk nest met meerdere ingangen. Ze leven van granen en plantenzaden. De jongen worden gevoederd met insecten.

ijsvogel

IJsvogel - Alcedo atthis

Standvogel. Leeft bij voorkeur bij visrijke wateren, met steile oevers om nestgangen te graven. Vaak om een tak wachtend om zich dan plots op een visje in de vijver te storten. In strenge winters, als open water dichtvriest, kan er grote sterfte optreden onder de ijsvogels. De foto's mochten beter (foto's vanuit de woonkamer op 20 m afstand), maar ik was toch blij met deze ijsvogel bij onze tuinvijver.

koolmees nestvlieder

Koolmees - Parus major

Standvogel. Komt overal voor waar bomen staan, van dichte bossen tot binnensteden. Zijn holenbroeders, waarbij ze vaak de meerdere zijn van andere mezen in de strijd om de nestholtes. Trekken in de winter soms samen op met andere mezen, boomkruipers en goudhaantjes.

kuifmees

Kuifmees - Lophophanes cristatus

Standvogel. Vooral in naaldbossen, maar ook in tuinen waar naaldbomen staan. Paartjes blijven elkaar levenslang trouw. Nestelen in holten die ze zelf in vermolmde bomen uithakken, maar ook in oude spechtenholen of in nestkasten. Slechts

merel man

Merel - Turdus merula

Standvogel. Is een cultuurvolger, die minder en minder bosvogel is, maar wel vogel in parken en tuinen. Zoekt zijn nestgelegenheid in struiken, en foerageert graag op gazons (regenwormen). Het verschil tussen mannetjes en vrouwtjes is duidelijk te zien op de foto. De eieren in het merelnest werden ontdekt tijdens het haag scheren.

pimpelmees

Pimpelmees - Cyanistes caeruleus

Standvogel. Komt voor in allerlei soorten bos en parken. Broedt graag in nestkasten. In de broedtijd worden insecten gevoerd aan de jongen. In de winter worden vooral plantenzaden gegeten.

ringmus

Ringmus - Passer montanus

Standvogel. Schuwer dan huismussen, maar broedt ook in de omgeving van bewoning, vaak in nestkasten, die ze al in het najaar zoeken (en dan alleen gebruiken om te slapen). Vooral zaden als voedsel.

roodborstje

Roodborstje - Erithacus rubecula

Standvogel, maar sommigen trekken zuidwaarts. In de winter voorkomende vogels komen dan van noordelijker streken. Bij voorkeur struiken en bomen op allerlei plekken (bossen, tuinen, parken). Het vrouwtje bouwt het nest, bij voorkeur onder boomwortels of brede graspollen. Voedsel van bladluizen tot regenwormen. Roodborstjes zijn agressief ten opzicht van soortgenoten.

sperwer

Sperwer - Accipiter nisus

Standvogel. Broedt in naaldbos en kleine bosjes. Jaagt bij voorkeur in dekking, maar ook in open terrein. Voeren meestal verrassingsaanvallen uit vanuit de dekking van struiken en bomen, soms ook in de buurt van voedertafels in de winter. Enkele foto's zijn genomen toen de sperwer op mussenjacht was in de beukenhaag.

spreeuw

Spreeuw - Sturnus vulgaris

Standvogel. Broedt in bossen en bosjes. Nestelen in boomgaten en nestkasten, maar ook in gaten en nissen van gebouwen. Voedselkeuze van kevers en insectenlarven, tot kersen en bessen. Jonge vogels vormen grote zwermen, die samen voedsel zoeken. Op de foto een spreeuw in winterkleed.

staartmezen

Staartmees - Aegithalos caudatus

Standvogel. Komt voor in loofbos en gemengd bos, parken en tuinen. In de winter vaak in groepen tot 20 stuks, die gezamenlijk hun voedselterritorium verdedigen tegen andere groepen. Broeden paarsgewijs, en koppels met mislukte broedsels helpen andere vogels met het verzorgen van de jongen.

tjiftjaf

Tjiftjaf - Phylloscopus collybita

Trekvogel. Broedt in bossen, parken en tuinen, vooral bij open gebied. Overwintert in het Middellandse Zeegebied. Broedt op de grond. Foerageren en zingen doet hij in de bomen.

turkse tortel

Turkse tortel - Streptopelia decaocto

Standvogel. Leeft in dorpen en steden met boomgroepen. Heeft zich sinds 1920 verspreid vanuit de Balkan. Nestelt meestal in een boom, maar soms ook in een nis van een gebouw. Het nest bestaat slechts uit enkele takjes. Eet graszaden en andere zaden, en foerageert meestal in groepjes.

vink man

Vink - Fringilla coelebs

Standvogel. Leeft in bossen, parken en tuinen en andere plekken met bomen. Talrijkst voorkomende soort in Europa. Mannetje gebruikt een tak als zangpost, en eindigt zijn zang met 'suskewiet'.

vuurgoudhaan

Vuurgoudhaan - Regulus ignicapilla

Trekvogel (korte afstandstrekker). Het vuurgoudhaantje is gelijkaardig aan het goudhaantje, maar heeft een opvallende koppatroon. Meestal te vinden in naaldbomen, die afgezocht worden naar kleine insecten en spinnen, zoals op de foto's goed te zien is..

winterkoning

Winterkoning - Troglodytes troglodytes

Standvogel / korte afstandstrekker. Komt voor in bossen met rijke ondergroei, parken, tuinen en hoog struikgewas. Bakent met zijn zang het broedterritorium af, en in de winter het voedselgebied. Is in dichte begroeiing op zoek naar insecten en spinnen. Het nestje van de winterkoning heeft de vorm van een ei dat rechtop staat. De ingang zit aan de zijkant. Aan de buitenkant is het bekleed met mos, binnenin vooral met veren en haartjes. Het mannetje bouwt in het vroege voorjaar verschillende nesten die door het vrouwtje aan een nauwkeurige inspectie worden onderworpen. Ze kiest er dan een uit om in te broeden. Doorgaans maakt een mannetje zo’n zes nestjes per jaar.

witte kwikstaart man

Witte kwikstaart - Motacilla alba

Trekvogel / korte afstandstrekker. Komt voor in dorpen en stadsranden, en open en halfopen gebieden. Rent al trippelend en met schokjes achter de prooi, en wipt op de grond bijna constant met zijn lange staart. Hebben enkele jaren in de tuin gebroed in een hoop kasseien.

zanglijster

Zanglijster - Turdus philomelos

Deze zangvogel is een trekvogel, en overwintert in Noord-Afrika. Gedrag : slaat slakkenhuisjes kapot tegen een steen, dit wordt een smidse genoemd. Leeft verder ook van Insecten en Wormen. Wanneer een Zanglijster de wormen die hij/zij vangt opvouwt tot een bundeltje in de snavel, is het duidelijk dat het een nest met jongen heeft.

zwarte kraai

Zwarte kraai - Corvus corone

Standvogel. Leeft in elk landschapstype, maar niet in dichte bossen. Zijn alleseters, ook afval en doodgereden dieren. Niet broedende vogels lever groepsgewijs en ze verzamelen 's avonds op slaapplaatsen. Ze hebben het in mijn tuin regelmatig aan de stok met eksters.

zwarte mees

Zwarte mees - Periparus ater

Standvogel / korte afstandstrekker. Leeft in naaldbossen, maar ook in tuinen met naaldbomen. Broedt in boomholten, maar ook in een gat in de grond of muurnissen. Trekt buiten de broedtijd rond in groepen.

zwarte roodstaart vrouw

Zwarte roodstaart - Phoenicurus ochruros

Korte afstandstrekker. Kwam van nature voor in rotslandschap, maar nu ook in dorpen en steden. Nestelt dan in gaten en nissen van gebouwen. Jaagt op insecten vanuit een hoge uitkijkpost. Tot nu toe enkel het vrouwtje op de foto gekregen.